line
เมนู

นโยบายการใช้งาน

ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ

เว็บไซต์นี้และ LINE Official Account ของ GSK รวมเรียกว่า (“แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK") ได้รับการพัฒนาและบริหารงานโดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทในเครือ (“GSK") แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางการแพทย์และการรักษา GSK ไม่รับรองว่าเนื้อหาในแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานนอกอาณาเขตของผู้ชมเป้าหมาย ผู้ที่เลือกเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK จากสถานที่อื่น ๆ จะกระทําการดังกล่าวด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นหากและเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ ไม่ควรตีความสิ่งใดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK ว่าเป็นการชี้แนะหรือให้คําแนะนําทางการแพทย์ใด ๆ และไม่ควรใช้เป็นฐานในการตัดสินใจหรือการกระทำการใด ๆ ควรขอคําแนะนําทางการแพทย์เฉพาะจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอ
GSK ใช้ความพยายามตามสมควรในการอัปเดตเนื้อหาใด ๆ ในแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK แต่ข้อมูลบางอย่างอาจล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจง GSK ไม่กล่าวอ้างหรือรับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์

แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK แต่ละแพลตฟอร์มอาจเชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงเว็บไซต์สําหรับบริษัทในเครือ GSK ในตลาดหรือเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ดําเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยเวนเดอร์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามของ GSK โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านในส่วนกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GSK หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมโยงไปถึง จีเอสเคไม่รับผิดชอบ ไม่แนะนํา และไม่รับผิดต่อข้อมูลหรือความคิดเห็นใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK เป็นของกลุ่มบริษัท GSK หรือได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวแล้วยกเว้นตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทําซ้ำเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ห้ามทําซ้ำรวมถึงภาพหน้าจอหรือการจับภาพหน้าจอด้วยความตั้งใจที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์โดยเด็ดขาด
คุณสามารถอ่าน ดู พิมพ์ ดาวน์โหลด และคัดลอกเนื้อหาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่คุณรับทราบว่าเว็บไซต์เป็นแหล่งที่มาของเนื้อหาและรวมไว้ซึ่งข้อความลิขสิทธิ์ "© กลุ่ม บริษัท GSK สงวนลิขสิทธิ์" เว้นแต่จะระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาในทางอื่น ๆ
ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ควรตีความว่าเป็นการให้ใบอนุญาตหรือสิทธิใด ๆ ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์) ของกลุ่ม บริษัท GSK หรือบุคคลที่สาม
GSK ไม่อ้างความเป็นเจ้าของ หรือความเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามดังกล่าวใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์และบริการของเจ้าของที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่ควรอนุมานว่ามีการสนับสนุนหรือการรับรองในส่วนของ GSK จากการใช้เครื่องหมายเหล่านี้

การใช้ข้อมูล

การสื่อสารจากผู้ใช้หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต โพสต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK หรืออื่น ๆ (นอกเหนือจากส่วนที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GSK) จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และ GSK ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว GSK มีอิสระที่จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม รวมถึงการทําซ้ำและการเผยแพร่ และอาจใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ หรือเทคนิคใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้ผู้ใช้เพื่อสิทธิในการดําเนินการดังกล่าว

ความเป็นส่วนตัว

GSK เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GSK สําหรับคําอธิบายเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัดความรับผิด

แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK ได้รับการพัฒนาเป็นบริการของ GSK เช่นเดียวกับบริการอื่น ๆ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วข้อมูลในแอปพลิเคชันนี้อาจล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป GSK ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ หรือการใช้งาน หรือความรับผิดใด ๆ ในการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK GSK จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความเสียหายสําหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สูญหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ เนื้อหาเหล่านี้มีให้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด

ข้อมูลทางการแพทย์

เนื้อหาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการชี้แนะหรือให้คําแนะนํา และไม่ควรใช้เป็นฐานในการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ สิ่งสําคัญคือคุณต้องพึ่งพาคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเพื่อแนะนําคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

การรายงานผลข้างเคียง

หากคุณมีผลข้างเคียงหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของมนุษย์ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้แอปพลิเคชันนี้หรือผลิตภัณฑ์ GSK อื่น ๆ เพื่อรายงาน โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงและค่าบริการ

ในการเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK คุณอาจต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและชําระค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงดังกล่าว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

คุณยอมรับว่า GSK อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันของคุณที่ถูกรวบรวมเป็นระยะ ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเผยแพร่การอัปเดตซอฟต์แวร์และการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน (ถ้ามี) GSK อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณยอมรับว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อให้แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK ทํางานได้ตามความประสงค์ หากคุณเลือกที่จะบันทึกชื่อเต็มของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณโดยตรง เราขอแนะนําให้คุณใช้รหัสผ่านป้องกันอุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อเริ่มต้นการใช้งานเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ GSK

คุณยอมรับว่า GSK อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลใด ๆ คุณควรทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนําไปใช้อย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK ให้ทํางานได้ตามความประสงค์ เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK ให้ทํางานได้ตามที่ความประสงค์ และเพื่อส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพและการรักษาที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านตลาดและการให้ข้อมูลให้คุณทางจดหมายหรืออีเมล
นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบริษัทในเครือและบริษัทสาขาของเรา รวมถึงบุคคลที่สามอิสระที่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจช่วยเราในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ข้อมูลที่คุณส่งมาอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศอื่น ๆ ที่อาจยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับประเทศของคุณ โดยการให้ข้อมูลของคุณแสดงว่าคุณยอมรับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวข้างต้น หากคุณมีคําถามใด ๆ หรือต้องการถูกลบออกจากรายชื่อผู้รับจดหมายของเราโปรดติดต่อบริษัทในเครืองของเราในประเทศของคุณ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา โปรดดูคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเรา

การให้สิทธิใช้งาน

ภายใต้ข้อกําหนดของข้อตกลงนี้ GSK ให้สิทธิการใช้งานแบบจํากัด ไม่ผูกขาด และไม่สามารถถ่ายโอนได้ เพื่อเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK คุณต้องไม่เช่า ให้เช่า ขาย ออกใบอนุญาตช่วง มอบหมาย ทําวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ ดัดแปลง หรือโอนแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK คุณต้องไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้

สนับสนุน

GSK ไม่มีภาระผูกพันในการให้การสนับสนุนทางเทคนิคหรือการบํารุงรักษาแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK ให้บริการบนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" GSK ไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันจะตอบสนองความต้องการของคุณ หรือว่าการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK จะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

การยุติ

ใบอนุญาตนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าคุณหรือ GSK จะยกเลิกซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อมีการยกเลิก แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK ที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ถูกนํามาใช้และต้องถอนการติดตั้งสําเนาทั้งหมดอย่างถาวร
การอนุญาตให้เข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK ได้นั้นเป็นการอนุญาตแบบชั่วคราว และ GSK ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนหรือแก้ไขบริการที่มีให้ในแต่ละแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GSK จะไม่รับผิดชอบหากแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าเวลาใดหรือในช่วงเวลาใดก็ตาม GSK ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกบัญชีใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK หากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

ความรับผิด

ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายห้ามไว้ และยกเว้นการรับประกันใด ๆ ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ เงื่อนไข การรับประกัน การค้ำประกัน สิทธิ หรือความรับผิดใด ๆ ที่อาจบอกได้โดยนัยตามข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้หรือตามที่กําหนดโดยกฎหมายจะได้รับการยกเว้น
การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของ GSK เป็นความเสี่ยงของคุณเอง และไม่ว่าในกรณีใด ๆ GSK จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง โดยอ้อมหรือเชิงลงโทษ หรือความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกําไร ข้อมูลที่สูญหาย หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดจากการเข้าถึง การใช้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานของคุณ เว็บไซต์นี้ หรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหา ซึ่งรวมถึงความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของคุณรวมถึงที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจติดคอมพิวเตอร์ของคุณหรือทรัพย์สินอื่น ๆ เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์หรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอํานาจศาล

ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานนี้และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายไทยโดยไม่คํานึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย ข้อกําหนดการใช้งาน สาระสําคัญ และการเปลี่ยนแปลง (และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา) จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย คุณเข้าใจและตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะยอมรับเขตอํานาจศาลส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ของศาลประเทศไทย
หัวข้อที่ใช้ในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่ได้ใช้ในการกําหนดความหมายหรือการตีความข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้
GSK ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง
หากท่านต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ และวิธีการที่เราเก็บข้อมูลเหล่านั้น ท่านสามารถศึกษาได้จาก ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว